POMOC SPOŁECZNAPomoc społeczna

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom m.in. z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności.

Asystent Rodziny

Czasowo wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

Karta Dużej Rodziny

Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.

Przemoc w Rodzinie

Na terenie gminy Jarocin działa Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Świadczenia

Świadczenia z pomocy społecznej to świadczenia pieniężne (różnego rodzaju zasiłki) oraz niepieniężne (m.in. poradnictwo, schronienie, posiłki, opieka, składki).

Rejonizacja

Wykaz osób do kontaktu z podziałem na poszczególne miejscowości i rejony miasta.ŚWIADCZENIAŚwiadczenia rodzinne

Informacje o świadczeniach rodzinnych: zasiłku rodzinnym z dodatkami, zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, o świadczeniach opiekuńczych oraz o programie 500+

Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny przysługuje osobie, uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

Program RODZINA 500+

Program mający pomóc rodzinom w wychowaniu dzieci poprzez comiesięczne świadczenia na każde dziecko w rodzinie.

Ustawa ZA ŻYCIEM

Sprawdź jakie uprawnienia przysługują Ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.Stypendia szkolne

Wnioski o przyznanie stypendium lub zapomogi szkolnej.

Dodatki mieszkaniowe

Szczegółowe informacje nt. dodatków mieszkaniowych i energetycznych.POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆOśrodki wsparcia

Oferujemy uczestnictwo w klubach samopomocy (przeznaczonych dla osób, które chcą aktywnie spędzać czas wolny) oraz czasowy pobyt w mieszkaniach chronionych.

Wolontariat

Będąc wolontariuszem w CUS Jarocin możesz pomóc potrzebującym!

Akty prawne

Zarządzenia Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Jarocinie.

Sprawozdawczość

Roczne sprawozdania z działalności CUS Jarocin.