Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Jarocinie, ul. Wrocławska 39, 63-200 Jarocin, tel. 62 747 01 60, e-mail: cus@cusjarocin.pl
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych p. Witoldem Rucińskim pod adresem: iodo@jarocin.pl, tel: 519051512
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz:
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2220 z późn. zm.,
 • ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2134 z póz. zm,
 • ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” Dz. U. z 2019 poz. 473,
 • ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2092,
 • ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów t.j. Dz. U. z 2019 poz. 670,
 • ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej t.j. Dz. U. z 2018 poz.1508 ze zm.,
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960r o Kodeks postępowania administracyjnego t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm.,
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1510 ze zm,
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1390 ze zm.,
 • ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.,
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej t.j. Dz. U. z 2018 poz. 998 ze zm.,
 • ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych t.j. Dz. U. z 2019 poz. 300 ze zm.,
 • ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 299 ze zm.,
 • rozporządzenia RM z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1061,
 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 180 ze zm.,
 • ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 755 ze zm.,
 • ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1832 ze zm.,
 • ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1457 ze zm.


W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

 1. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 2. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 3. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
 1. warunkiem prowadzenia sprawy w CUS w Jarocinie i wynika z przepisów prawa;
 2. dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w CUS w Jarocinie.
 1. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.