WOLONTARIAT – bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

WOLONTARIUSZ – każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji i osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne.

Wolontariuszem w Centrum Usług Społecznych może zostać każdy, kto dobrowolnie i bezpłatnie chce świadczyć pomoc na rzecz innych bez względu na wiek, wykształcenie, status materialny itp. Osoby niepełnoletnie w tym celu muszą przedstawić pisemną zgodę od swoich rodziców lub opiekunów. Nie ma też przeciwwskazań, by pracę wolontariuszy świadczyli bezrobotni, bowiem nie tracą oni przez to statusu osoby bezrobotnej, ani ewentualnego prawa do zasiłku.

Będąc wolontariuszem w CUS Jarocin możesz pomóc między innymi:

 • osobom starszym, samotnym, chorym, niepełnosprawnym w wykonywaniu drobnych spraw typu: zrobienie zakupów, pomoc w czytaniu prasy, książek, chodzenie na spacery, organizacja czasu wolnego i przede wszystkim dotrzymywanie towarzystwa,
 • dzieciom i młodzieży szkolnej w nauce i zorganizowaniu czasu wolnego,
 • przy organizowaniu imprez okolicznościowych.

Powody dla których między innymi warto zostać Wolontariuszem:

 • rozwijanie posiadanych umiejętności, pasji,
 • dzielenie się z doświadczeniem i wiedzą,
 • odkrywanie poczucia sensu pomagania innym,
 • uzyskanie poczucia satysfakcji,
 • ciekawe i twórcze spędzenie czasu wolnego,
 • oderwanie się od monotonii dnia codziennego,
 • nawiązanie nowych znajomości i przyjaźni,
 • zdobycie doświadczenia zawodowego, którym można wzbogacić CV i list motywacyjny.

Ogólne zasady wolontariatu reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Ustawa określa, że wolontariusz powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełnienia stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów. Podstawą współpracy z wolontariuszami jest porozumienie. Określa ono zakres, sposób i czas wykonywania świadczenia, a także postanowienie o możliwości jego rozwiązania. W przypadku wolontariatu przekraczającego 30 dni porozumienie musi mieć formę pisemną.

Wolontariusz powinien:

 • mieć jasno określony zakres obowiązków, zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności związanej ze swoją działalnością,
 • wiedzieć przed kim jest odpowiedzialny za wykonanie swoich działań i mieć regularny kontakt z ta osobą,
 • mieć zapewniony udział w tworzeniu programu, w którym uczestniczy, co umożliwi mu realizację własnych potrzeb i zainteresowań,
 • być chronionym przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z wykonaniem powierzonych mu zadań,
 • mieć satysfakcję z własnej aktywności,
 • przestrzegać kodeksu etycznego związanego z realizowaniem powierzonych mu zadań.

Instytucje zatrudniające wolontariuszy powinny:

 • uznawać prawa wolontariusza i zapewnić ich respektowanie,
 • dbać o to, aby aktywność wolontariusza i praca pracownika płatnego miała charakter wzajemnie uzupełniający się,
 • rozszerzać dzięki aktywności wolontariuszy zakres oferowanych usług,
 • nie powierzać wolontariuszowi zadań, które realizował uprzednio zatrudniony pracownik płatny,
 • informować wolontariusza o jego prawach i obowiązkach,
 • ponosić koszty finansowe związane z aktywnością społeczną wolontariuszy,
 • dbać o interesy wolontariusza i nie wywierać na niego presji moralnej, skłaniającej do wykonywania zadań pozostających w konflikcie z jego przekonaniami.

KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA

Być pewnym – zastanów się dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
Być przekonanym – nie oferuj swej pomocy, jeśli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.
Być lojalnym – zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj w innych”.
Przestrzegać zasad – nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.
Mówić otwarcie – pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz.
Chętnie się uczyć – rozszerzaj swoją wiedzę.
Stale się rozwijać – staraj się wiedzieć jak najwięcej o swojej organizacji i pracy.
Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą – będziesz pracował lepiej i z większa satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.
Być osobą na której można polegać – praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.
Działać w zespole – znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.