Kierownik Zespołu ds. realizacji świadczeń:
Monika Majchrzak
tel. 62 747 01 60 wew. 32
monika.majchrzak@cusjarocin.pl

Świadczenia rodzinne i 500+
nazwiska rozpoczynające się od liter:
A, B, D, E, R, U tel. 62 747 01 60 wew. 49 / kom. 500-276-844
agnieszka.mackowiak@cusjarocin.pl
C, I, L, S, Ś tel. 62 747 01 60 wew. 42 / kom. 786-844-025
katarzyna.nowicka@cusjarocin.pl
F, H, Ł, N, W tel. 62 747 01 60 wew. 42 / kom. 786-844-025
hanna.banaszak@cusjarocin.pl
G, M tel. 62 747 01 60 wew. 41 / kom. 500-276-829
beata.nowaczyk@cusjarocin.pl
J, O, P, T, V tel. 62 747 01 60 wew. 49 / kom. 500-276-844
aneta.blochowiak@cusjarocin.pl
K, Z, Ż tel. 62 747 01 60 wew. 41 / kom. 500-276-829
eliza.zdunek-boruta@cusjarocin.pl

Zmiana harmonogramu wypłat świadczeń rodzinnych 2021-2022

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

  • matce,
  • ojcu,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka albo
  • opiekunowi prawnemu dziecka.
  • obywatelom polskim,
  • cudzoziemcom do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach czyli zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji udzielonego, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz spełnione są łącznie następujące warunki: posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy. Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje cudzoziemcom jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w cyklu miesięcznym w wysokości 500,00 zł na dziecko.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. W przypadku urodzenia dziecka lub ukończenia przez dziecko 18 roku życia trakcie miesiąca wysokość świadczenia wychowawczego jest ustalana proporcjonalnie do liczby dni, w których świadczenie wychowawcze przysługuje.