GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W JAROCINIE
ul.Wrocławska 39
63-200 Jarocin
(siedziba CUS Jarocin)
tel. 62 747 01 60

Na terenie Gminy Jarocin  działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W skład członków komisji GKRPA w Jarocinie  zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Jarocina wchodzą:

 1. Igor Armon – Dyrektor CUS Jarocin, Przewodniczący GKRPA JAROCIN, nr tel. 62 747 01 60
 2. Mirosław Konieczny – Dyrektor OTU w Jarocinie, zastępca Przewodniczącego GKRPA  JAROCIN, nr tel. 62 747 15 22
 3. Joanna Wasielewska – Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Jarocinie, członek ds.leczenia GKRPA JAROCIN, nr tel. 62 505 29 76
 4. Danuta Mikołajczyk – Danuta Mikołajczyk – Kierownik Zespołu ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej CUS Jarocin, członek ds. leczenia GKRPA JAROCIN, nr tel. 62 747 01 60 wew. 35
 5. Lidia Kalinowska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarocinie, członek ds. profilaktyki GKRPA JAROCIN
 6. Beata Włoch – doradca metodyczny wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej ZS nr 5,  członek ds. profilaktyki GKRPA JAROCIN
 7. Alicja Nóżka pracownik administracyjny CUS Jarocin, sekretarz GKRPA JAROCIN, nr tel. 62 747 01 60 wew. 28
 8. Monika Wróbel – Samodzielny Referent – WA-KB Urzędu Miejskiego w Jarocinie, członek ds. kontroli GKRPA JAROCIN, nr tel. 62 749 95 25
 9. Maciej Kaczmarek – Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie, członek ds.kontroli GKRPA JAROCIN, nr tel.62 749 82 40

Przydatne informacje:

Kto może złożyć wniosek o leczenie odwykowe?
Wniosek może złożyć dowolna osoba (członek rodziny, sąsiad, daleki krewny itp.) lub instytucja (zakład pracy, pomoc społeczna, Policja), która wie o osobie nadużywającej alkoholu i powodującej rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylającej się od pracy albo systematycznie zakłócającej spokój lub porządek publiczny (art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Gdzie złożyć wniosek?
Wniosek należy złożyć do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby, której wniosek dotyczy lub do Prokuratury Rejonowej. W gminie Jarocin należy złożyć tj. w CUS Jarocin pok. 10 do członka ds. leczenia lub w sekretariacie (w kopercie zaadresowanej do GKRPA).

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działań wynikających z instytucji zobowiązania do leczenia należy:

 • przyjęcie zgłoszenia o przypadku nadużywania alkoholu (wystąpienie przesłanek z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi),
 • wezwanie na rozmowę osoby, której dotyczyło zgłoszenie i pouczenie jej o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art. 24 cytowanej ustawy i/lub poddania się leczeniu odwykowemu. Jeżeli osoba wezwana nie zgodzi się dobrowolnie poddać leczeniu, a wstępne czynności przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie postępowania to podejmowane są następujące działania:
  • skierowanie takiej osoby na badanie przez biegłych (psycholog i psychiatra), w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
  • przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłego (do dokumentacji należą m.in.: opinie wydane przez biegłych, protokoły z rozmów z osobami zgłaszającymi do komisji przypadek nadużywania alkoholu i osobą uzależnioną od alkoholu, materiały z wywiadu środowiskowego (przeprowadzonego przez pracownika socjalnego), informacje od pedagoga szkolnego, policji, izby wytrzeźwień),
  • złożenie wniosku o wszczęciu postępowania do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobyt osoby, której postępowanie dotyczy.