Kierownik Zespołu ds. realizacji świadczeń:
Monika Majchrzak
tel. 62 747 01 60 wew. 32
monika.majchrzak@cusjarocin.pl

Świadczenia rodzinne i 500+
nazwiska rozpoczynające się od liter:
B, C, L, O, S, Ś tel. 62 747 01 60 wew. 42 / kom. kom. 786-844-025
katarzyna.nowicka@cusjarocin.pl
D, E, F, H, I, Ł, N, P, W tel. 62 747 01 60 wew. 42 / kom. 786-844-025
hanna.banaszak@cusjarocin.pl
A, G, J, M, T, U tel. 62 747 01 60 wew. 41 / kom. 500-276-829
beata.nowaczyk@cusjarocin.pl
K, R, Y, V, Z, Ż, Ź tel. 62 747 01 60 wew. 41 / kom. 500-276-829
eliza.zdunek-boruta@cusjarocin.pl

Harmonogram wypłat zasiłków rodzinnych 2022-2023



RODZAJE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
Świadczenia opiekuńcze:
zasiłek pielęgnacyjny,
świadczenie pielęgnacyjne,
specjalny zasiłek opiekuńczy,
świadczenie rodzicielskie.

ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego z wnioskiem o przysposobienie dziecka), osobie uczącej się tj. osobie pełnoletniej, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności kwoty 764 zł.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub jeśli dziecko uczy się w szkole do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:
 • 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 • 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia.

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują z tytułu:
 • urodzenia dziecka w kwocie 1000,00 zł jednorazowo na każde dziecko – wymagane jest dodatkowo zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną w okresie ciąży nie później niż od 10 tygodnia ciąży
  – druk zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w kwocie 400,00 zł miesięcznie wymagane jest:
  – zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
  – zaświadczenie organu emerytalno- rentowego (ZUS) stwierdzające, że osoba ubiegająca się jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych lub oświadczenie wraz z kopią imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej potwierdzającą odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosek
  – zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;
 • samotnego wychowywania dziecka w kwocie 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci (w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci)
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie 95,00 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego; kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w kwocie:
  – 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
  – 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia
  – na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 100,00 zł jednorazowo na każde dziecko – w przypadku dzieci uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych
  – na podstawie zaświadczenia lub oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły w kolejnym roku szkolnym;
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w kwocie 113,00 zł miesięcznie w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (wypłata w miesiącach nauki w szkole od września do czerwca – na podstawie zaświadczenia lub oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania oraz zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzającego tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania)
 • dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły w wysokości 69,00 zł miesięcznie (wypłata w miesiącach nauki w szkole od września do czerwca – na podstawie zaświadczenia lub oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania).

Prawo do dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny.

Wymagane dokumenty do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego:
 • oświadczenie członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.
  z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) WSZYSTKICH członków rodziny, którzy ukończyli 18 rok życia,
 • oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o  zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy (może być kserokopia – oryginał do wglądu) albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 • zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły
  w przypadku osób, które ukończyły 16 lat; zaświadczenie ze szkoły wyższej lub oświadczenie w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej,
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
  • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
  • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą
 • odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

W PRZYPADKU UTRATY DOCHODU:
 • dokument określający datę utraty dochodu (np. kopia świadectwa pracy) oraz wysokość utraconego dochodu (np. kserokopia PIT-u 11 od pracodawcy)

W PRZYPADKU UZYSKANIA NOWEGO DOCHODU:
 • w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – dokument określający datę uzyskania dochodu oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany (np. kopia umowy o pracę) oraz dokument określający wysokość dochodu uzyskanego (np. kserokopia PIT -u 11 od pracodawcy),
 • po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – dokument określający datę uzyskania dochodu (np. kserokopia umowy o pracę) oraz zaświadczenie od pracodawcy o wysokości dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.






JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, to osoba, która wystąpiła do sądu rodzinnego z wnioskiem o przysposobienie dziecka), jeżeli:
 • dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł,
 • kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu

Wysokość zapomogi wynosi 1000 zł jednorazowo.

Wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Wymagane dokumenty:
 • wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
 • zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną w okresie ciąży nie później niż od 10 tygodnia  ciąży – druk zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234),
 • oświadczenie członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.
  z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) WSZYSTKICH członków rodziny, którzy ukończyli 18 rok życia,
 • oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy (może być kserokopia – oryginał do wglądu) albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
  • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
  • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany,
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, uznane przez organ właściwy za niezbędne do ustalenia  prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.






ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE



ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153 zł miesięcznie i przysługuje:
 • niepełnosprawnemu dziecku,
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osobie, która ukończyła 75 lat,
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.


Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego oraz osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj.: w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Wymagane dokumenty:
 • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, uznane przez organ właściwy za niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.


ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
 1. matce albo ojcu,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
 3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności:
  • jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

  Osobom, o których mowa w wyżej wskazanym pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
  1. rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  2. nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  3. nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
 1. nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
 2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.
Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
 1. osoba sprawująca opiekę:
  1. ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
  2. ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 2. osoba wymagająca opieki:
  1. pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  2. została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
 3. na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
 4. członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 5. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 6. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Wymagane dokumenty:
 • wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,
 • orzeczenie o niepełnosprawności (ze wskazaniami) lub o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o nieskorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym
  w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, uznane przez organ właściwy za niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.


SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki   nad osobą  nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764zł.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
 1. osoba sprawująca opiekę:
  1. ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
  2. ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;,
  3. legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 2. osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
 3. na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
 4. członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 5. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 6. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Wymagane dokumenty:
 • wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny osoby wymagającej opieki oraz osoby sprawującej opiekę (analogicznie jak przy zasiłku rodzinnym),
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o nieskorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, uznane przez organ właściwy za niezbędne do ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Ustalając prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełniania wymaganych warunków, będzie przeprowadzany przez pracownika socjalnego rodzinny wywiad środowiskowy.

W razie zbiegu uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego więcej niż jednej osobie sprawującej opiekę nad osobą lub osobami wymagającymi opieki przyznaje się tylko jedno świadczenie osobie, która pierwsza złożyła wniosek.







ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:
 1. matce albo ojcu dziecka, z uwzględnieniem akapitu drugiego,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia,
 3. rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia,
 4. osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:
 1. skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka,
 2. śmierci matki dziecka,
 3. porzucenia dziecka przez matkę.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres od 52 do 71 tygodni, w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie, liczby dzieci przysposobionych lub liczby dzieci objętych opieką.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:
 1. porodu – w przypadku matki lub ojca dziecka,
 2. objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia – w przypadku osób, o których mowa w akapicie pierwszym pkt 2 i 3,
 3. przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia – w przypadku osoby, o której mowa w akapicie pierwszym pkt 4.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie lub odpowiednio mniej w przypadku jednoczesnego pobierania zasiłku dla bezrobotnych na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, 357 i 1066).

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:
 1. co najmniej jeden z rodziców dziecka lub osoba, o której mowa w akapicie pierwszym pkt 2 lub 3, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego,
 2. dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej – w przypadku osób, o których mowa w akapicie pierwszym pkt 1 i 4,
 3. jeden z rodziców dziecka lub osoba, o której mowa w akapicie pierwszym pkt 2 lub 3, nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki,
 4. w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia >4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 5. osobom, o których mowa w akapicie pierwszym, przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

W toku postępowania administracyjnego Dział Świadczeń Sekcja Świadczeń Rodzinnych ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany w rodzinie mającej wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, np. uzyskanie dochodu, zmiana miejsca zamieszkania, zaprzestanie nauki w szkole dziecka powyżej 18 roku życia, należy niezwłocznie poinformować organ wypłacający świadczenia rodzinne.