Zgodnie z  Uchwałą Nr XCI/794/2023 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 13 lipca 2023 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego  w Gminie Jarocinie Burmistrz Jarocina Zarządzeniem Nr 224/VIII/2023 z dnia 14 września 2023 roku powołał członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Jarocin.

W skład członków zespołu interdyscyplinarnego wchodzą:

1. Igor Armon – Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Jarocinie, przewodniczący ZI,
2. Danuta Mikołajczyk – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jarocinie, zastępca przewodniczącego ZI,
3. Elżbieta Cuprych – starszy pracownik socjalny w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie,
4. Klaudia Musielak – starszy specjalista pracy socjalnej w Centrum Usług Społecznych w Jarocinie,
5. Lidia Kalinowska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarocinie,
6. Joanna Wasielewska – Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Jarocinie,
7. Maria Walczak – pielęgniarka oddziałowa oddziału dziecięcego w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie,
8. Maciej Kaczmarek – Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie,
9. Magdalena Miklowicz – członek Jarocińskiego Stowarzyszenia ,,POMOST”
10. Piotr Bielawski – Starszy Dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie

Do zadań ZI należy między innymi:

 • diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym,
 • inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzenia ich wykonania właściwym podmiotom,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową,
 • opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań,
 • monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”,
 • kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową,
 • składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U.z 2022 r. poz. 2151, 2311, 2581 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 289 i 535)

 

Definicja przemocy i jej rodzaje.

przemoc domowa – należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

a) narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
b) naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
c) powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,
d) ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,
e) istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Należy pamiętać, że przemoc domowa jest przestępstwem i każda forma znęcania (psychicznego lub fizycznego) nad osobą najbliższą (także inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad  małoletnimi lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny bądź fizyczny) jest zabronione przez polskie prawo  (art.207 k.k.) Sprawcą przemocy może być mężczyzna, kobieta, rodzic, dziecko wobec rodzica lub rodzeństwa, dorosły wobec starszego.

Przemoc w rodzinie jest:

 • zjawiskiem wynikającym z działania człowieka (działanie lub zaniechanie działań jest dokonywane przez jednego członka rodziny przeciwko pozostałym),
 • intencjonalna (zmierza do osiągnięcia jakiegoś celu), wykorzystuje przewagę sił, uniemożliwiając samoobronę i opiera się na władzy i kontroli, narusza prawa i dobra osobiste krzywdzonego członka rodziny, powoduje szkody na zdrowiu fizycznym, psychicznym oraz cierpienie i krzywdy moralne u osób, których dotyka.

Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy i dokonywać się przy użyciu różnych instrumentów.  Obecnie najczęściej spotykane formy przemocy to:

 • przemoc fizyczna – są to wszelkie działania polegające na użyciu siły i prowadzące do naruszenia nietykalności cielesnej, nieprzypadkowych urazów, zranień, stłuczeń, złamań czy zasinień, ( np. popychanie, szczypanie, policzkowanie, kopanie, duszenie),
 • przemoc psychiczna – to umyślne działania wykorzystujące nie siłę fizyczną, lecz mechanizmy psychologiczne, powodujące zachwianie pozytywnego obrazu własnej osoby u ofiary, obniżenie u niej poczucia własnej wartości, pojawienie się stanów lękowych i nerwicowych (np. oschłość emocjonalna, nieustanna krytyka, wyśmiewanie poglądów lub wyznania religijnego, grożenie, oskarżanie),
 • przemoc seksualna – polega na wymuszaniu niechcianych przez ofiarę zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy ( np. gwałt, przymuszanie do oglądania pornografii, przymuszanie do pożycia seksualnego, wymuszanie sadystycznych form pożycia seksualnego, zmuszanie do prostytucji),
 • przemoc ekonomiczna – to działania prowadzące do całkowitego finansowego uzależnienia ofiary od sprawcy ( np. uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, odbieranie pieniędzy, okradanie, wyliczanie wydatków, zaciąganie kredytów)

BAZA TELEADRESOWA DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ

Pomocy osobom doświadczającym lub zagrożonym przemocą udzielają:

1/ CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH
Jarocin, ul. Wrocławska 39
tel.: 62 747 01 60
e-mail: cus@cusjarocin.pl
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY  W JAROCINIE (siedziba CUS Jarocin)

2/ KOMENDA POWIATOWA POLICJI
Jarocin, ul. Bohaterów Jarocina nr 15
tel. 47 77 55200 faks 47 77 55215
e-mail: dyzurny.jarocin@po.policja.gov.pl
REWIR  DZIELNICOWYCH
Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie
tel. 47 77 55240

3/ GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W JAROCINIE
Jarocin, ul. Wrocławska 39 (siedziba CUS Jarocin)
tel. 62 747 01 60

4/ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
Jarocin, ul. Dworcowa 2
tel. 62 505 46 06
e-mail: pcpr@pcprjarocin.pl
OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ  (siedziba PCPR Jarocin)
tel. 62 747 74 60 tel. kom. 509 543 109

5/ LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
W JAROCINIE

Jarocin, Pl. Festiwalu Muzyki Rockowej 1
tel. 735 977 600

6/ PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ (NPP), NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO (NPO) I MEDIACJI W JAROCINIE
Lokalizacja: Starostwo Powiatowe w Jarocinie
Jarocin,  Al. Niepodległości 10 – 12

Poniedziałek – 8.00 – 12.00 – (NPP)
Wtorek – 8.00 – 12.00 – (NPP) i 12.00 -16.00 – (NPO)
Środa – 8.00 – 12.00 – (NPP)
Czwartek – 8.00 – 12.00 – (NPP) i 12.00 -16.00 – (NPO)
Piątek – 8.00 – 12.00 – (NPP)

Aby skorzystać z porady prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obowiązują zapisy pod numerem telefonu:
62 7407922 (pn-pt w godz. od 8.00 do 15.00), lub przez stronę internetową: np.ms.gov.pl

7/ OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY – czynny całą dobę
„Niebieska Linia” 800-12-00-02                                         
niebieskalinia@niebieskalinia.info

Dzwoniąc pod nr 800-120-002 uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej miejsca zamieszkania

8/ BEZPŁATNY TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
tel. 116 111 
Bezpłatna pomoc dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy. Telefon jest anonimowy, bezpłatny, całodobowy i dyskretny. W telefonie zaufania pracują psycholodzy i pedagodzy – konsultanci.

9/ DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA
tel. 800 12 12 czynny w godzinach 8.15 – 20.00