Na terenie gminy Jarocin działa Zespół Interdyscyplinarny, który został powołany na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie powoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

W skład członków zespołu interdyscyplinarnego wchodzą:

 1. Igor Armon – Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Jarocinie, przewodniczący ZI,
 2. Danuta Skrzypczak – starszy pracownik socjalny w Ośrodku Interwencji Kryzysowej  przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie, zastępca przewodniczącego ZI,
 3. Klaudia Musielak – starszy specjalista pracy socjalnej w Centrum Usług Społecznych w Jarocinie, sekretarz ZI,
 4. Danuta Mikołajczyk – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jarocinie,
 5. Lidia Kalinowska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarocinie,
 6. Joanna Wasielewska – Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Jarocinie,
 7. Maria Walczak – pielęgniarka oddziałowa oddziału dziecięcego w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie,
 8. Maciej Kaczmarek – Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie,
 9. Jakub Rojewski – Asystent Zespołu Wykroczeń Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie,
 10. Przemysław Masłowski – Jarocińskie Stowarzyszenie POMOST,
 11. Katarzyna Brzezińska-Kubiak – Prokurator Rejonowy w Jarocinie.

Do zadań ZI należy między innymi:

 • diagnozowanie problemów przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym…

Działania ZI:

 1. pomocowe – poradnictwo, profilaktyka, informowanie o instytucjach udzielających pomocy,
 2. profilaktyczne – promocja systemowych rozwiązań,
 3. edukacyjne – rozpowszechnianie wiedzy na temat przemocy i jej skutków, kształtowanie właściwych postaw, w tym braku akceptacji zjawiska,
 4. wspierające – wsparcie merytoryczne i praktyczne służb pomocowych, aktywizowanie instytucji i organizacji, współpraca i wymiana doświadczeń.

 

Akta prawne i dokumenty na których podstawie działa ZI:

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.,
 2. ustawa  z dnia z  dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 3. ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 4. ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy,
 5. ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 6. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
 7. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Jarocin na lata 2008-2020,
 8. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024  – Uchwała Nr XXXVII/377/2020 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 grudnia 2020r.,
 9. Zarządzenie nr 521/VII/2017 Burmistrza Jarocina  z dnia 6 lutego 2017 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Jarocin,
 10. Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Jarocin – Zarządzenie Nr 2/2017 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie z dnia 31 lutego 2017r.

Definicja przemocy i jej rodzaje.

Przemoc to  jednorazowo lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na  niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienie i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Należy pamiętać, że przemoc w rodzinie jest przestępstwem i każda forma znęcania (psychicznego lub fizycznego) nad osobą najbliższą (także inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad  małoletnimi lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny bądź fizyczny) jest zabronione przez polskie prawo  (art.207 k.k.)

Sprawcą przemocy może być mężczyzna, kobieta, rodzic, dziecko wobec rodzica lub rodzeństwa, dorosły wobec starszego.

Przemoc w rodzinie jest:

 • zjawiskiem wynikającym z działania człowieka (działanie lub zaniechanie działań jest dokonywane przez jednego członka rodziny przeciwko pozostałym),
 • intencjonalna (zmierza do osiągnięcia jakiegoś celu), wykorzystuje przewagę sił, uniemożliwiając samoobronę i opiera się na władzy i kontroli, narusza prawa i dobra osobiste krzywdzonego członka rodziny, powoduje szkody na zdrowiu fizycznym, psychicznym oraz cierpienie i krzywdy moralne u osób, których dotyka.

Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy i dokonywać się przy użyciu różnych instrumentów. Obecnie najczęściej spotykane formy przemocy to:

 • przemoc fizyczna -są to wszelkie działania polegające na użyciu siły i prowadzące do naruszenia nietykalności cielesnej, nieprzypadkowych urazów, zranień, stłuczeń, złamań czy zasinień, ( np. popychanie, szczypanie, policzkowanie, kopanie, duszenie),
 • przemoc psychiczna – to umyślne działania wykorzystujące nie siłę fizyczną, lecz mechanizmy psychologiczne, powodujące zachwianie pozytywnego obrazu własnej osoby u ofiary, obniżenie u niej poczucia własnej wartości, pojawienie się stanów lękowych i nerwicowych ( np. oschłość emocjonalna, nieustanna krytyka, wyśmiewanie poglądów lub wyznania religijnego, grożenie, oskarżanie),
 • przemoc seksualna – polega na wymuszaniu niechcianych przez ofiarę zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy ( np. gwałt, przymuszanie do oglądania pornografii, przymuszanie do pożycia seksualnego, wymuszanie sadystycznych form pożycia seksualnego, zmuszanie do prostytucji),
 • przemoc ekonomiczna–to działania prowadzące do całkowitego finansowego uzależnienia ofiary od sprawcy ( np. uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, odbieranie pieniędzy, okradanie, wyliczanie wydatków, zaciąganie kredytów)

Instytucje zajmujące się problematyką przemocy w rodzinie na terenie Gminy Jarocin:

Centrum Usług Społecznych w Jarocinie

Igor Armon, Klaudia Musielak
tel. 62 747 01 60

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Paulina Walerowicz
tel. 62 747 01 60

Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie

Maciej Kaczmarek, Jakub Rojewski
tel. 62 749 82 40

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy PCPR Jarocin

Danuta Skrzypczak
tel 62 747 74 60

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jarocinie

Lidia Kalinowska
tel 62 747 22 45

Sąd Rejonowy w Jarocinie

Joanna Wasielewska
tel. 62 505 29 76

MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE ŚWIADCZONE W STAROSTWIE POWIATOWYM W JAROCINIE

OGÓLNOPOLSKIE TELEFONY ZAUFANIA

Kryzysowy Telefon Zaufania
7 dni w tygodniu od godz. 14.00 – 22.00

116 123

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
7 dni w tygodniu od godz. 12.00 – 20.00

116 111

Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
poniedziałek – piątek od godz. 8.15 – 20.00

0 800 12 12 12