Zobacz: Dokumenty

Kierownik Zespołu ds. realizacji świadczeń:
Monika Majchrzak
tel. 62 747 01 60 wew. 47
monika.majchrzak@cusjarocin.pl

Fundusz Alimentacyjny
tel. 62 747 01 60 wew. 46 / kom. 797-290-769
malgorzata.malczewska@cusjarocin.pl
malgorzata.bachorz@cusjarocin.pl

Fundusz alimentacyjny przysługuje osobie, uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

 • do ukończenia 18 roku życia albo
 • do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, jedna nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia;
 • bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie wyższej niż 500,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł.

Klient składający wniosek o ustalenie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie świadczeniowym 2015/2016 (od 01.10.2015r. do 30.09.2016r.) powinien dostarczyć dokumenty potwierdzające dochody za 2014r.

Do wniosku (załącznik nr 1) należy dołączyć następujące dokumenty:

 • oświadczenia o dochodzie wszystkich pełnoletnich członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – załącznik nr 2;
 • oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy – załącznik nr 3;
 • oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy – załącznik nr 4;
 • zaświadczenie ze szkoły (w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia) lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły – załącznik nr 5;
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (dot. osoby uprawnionej do świadczeń z funduszu alimentacyjnego);
 • dokument potwierdzający utratę dochodu (wraz z datą utraty dochodu) oraz wysokość utraconego dochodu netto np.: świadectwo pracy i zaświadczenie pracodawcy o wysokości dochodu netto osiągniętego w okresie zatrudnienia lub kopia Pit-11;
 • dokument potwierdzający uzyskanie dochodu (wraz z datą uzyskania dochodu) oraz wysokość uzyskanego dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty;
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o jego bezskuteczności lub oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji – załącznik nr 6;
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;
 • informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z: brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;
 • oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń;
 • kopia aktu zgonu rodzica osoby uprawnionej.

W toku postępowania administracyjnego pracownicy funduszu alimentacyjnego mają prawo wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • zawarła związek małżeński.


DOKUMENTY