KLUBY SAMOPOMOCY

Kluby Samopomocy „Mieszko” z Mieszkowa i „Sami Swoi” z Goliny są ośrodkami  przeznaczonymi dla osób, które chcą aktywnie spędzać czas wolny. Klub Samopomocy w Golinie czynny jest w każdy wtorek w godzinach od 15:00 do 19:00 oraz w czwartek w godzinach od 15:00 do 19:00 w Mieszkowie.

Działalność Klubów ma na celu podtrzymywanie aktywności psychoruchowej, rozwijanie kontaktów towarzyskich i kulturalnych, zapobieganie osamotnieniu, propagowaniu zdrowego stylu życia, oraz aktywnego wykorzystania czasu wolnego.

Uczestnikom klubów proponuje się zajęcia takie jak: gimnastyka ogólnorozwojowa, rozgrywki karciane, wyjścia/wyjazdy na basen, zajęcia plastyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi,, kącik prasowy, kącik literacki, zajęcia kulinarne, organizowane są również imprezy okolicznościowe i wycieczki. Naszym Klubowiczom zapewniamy, ciepłą i rodzinną atmosferę, jak również wsparcie i pomoc pracownika socjalnego.

Głównymi celami Klubów Samopomocy są:

 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
 • Wsparcie wszelkich osób z różnorodnymi problemami.
 • Pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia.
 • Wzmocnienie poczucie wiary i akceptacji w siebie.
 • Ponoszenie aktywności osób starszych.
 • Budowanie lokalnego partnerstwa.

Kluby Samopomocy są budowane w oparciu o następujące wartości:

 • Uczestnictwo – każdy człowiek ma prawo do uczestniczenia w życiu społeczno – ekonomicznym swojej społeczności
 • Partnerstwo – każdy członek klubu jest tak samo ważny
 • Współpraca – problemy społeczne mogą być skutecznie rozwiązywane jedynie dzięki zaangażowaniu wielu podmiotów
 • Oparcie na doświadczeniach członków klubu – bazę do pracy stanowią doświadczenia ludzi związane z przezwyciężaniem otaczających ich problemów Pobyt w Klubach Samopomocy jest nieodpłatny.MIESZKANIA CHRONIONE

Mieszkania chronione przeznaczone są dla osób i rodzin, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek i niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym, ale nie wymagają całodobowych usług opiekuńczych. Mieszkanie chronione zapewnia odpowiednie wsparcie w środowisku, warunki samodzielnego funkcjonowania, integrację ze społecznością lokalną.

KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO UBIEGANIA SIĘ O PRZYZNANIE POBYTU W MIESZKANIU CHRONIONYM

 • osoba mająca trudną sytuację życiową, z niepełnosprawnością
 • rodzina wielodzietna,
 • osoba jest mieszkańcem gminy Jarocin,
 • osoba przedłoży zaświadczenie lekarskie
 • funkcjonowanie nie zagraża życiu i zdrowiu własnemu oraz innych osób,
 • stan zdrowia osoby nie wymaga leczenia szpitalnego,
 • osoba nie nadużywa alkoholu i nie bierze narkotyków,
 • osoba jest zdolna do wykonywania podstawowych czynności w zakresie samoobsługi,
 • osoby pełnoletnie z zaburzeniami psychicznymi, które wymagają specjalistycznej pomocy oraz wsparcia w codziennym życiu.

TRYB PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA W FORMIE POBYTU W MIESZKANIU CHRONIONYM

 • złożenie wniosku – osobiste bądź listowne do Centrum Usług Społecznych w Jarocinie,
 • sporządzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego – po zgłoszeniu pracownik socjalny z Centrum Usług Społecznych w Jarocinie przeprowadza wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej klienta,
 • wymagane jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia od lekarza rodzinnego uzasadniające korzystanie z tej formy pomocy,
 • sporządzenie decyzji administracyjnej i wydanie jej osobie ubiegającej się o pobyt w mieszkaniu chronionym.

Decyzja o przyznaniu bądź odmowie przyznania tej formy pomocy wydawana jest na piśmie.
Okres pobytu w mieszkaniu chronionym uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej. Pobyt ten ustala się na czas określony. Warunki pobytu w mieszkaniu chronionym określa zawarta między stronami umowa oraz Regulamin korzystania z Mieszkań Chronionych.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionym osoby zainteresowanej,
 • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do mieszkania chronionego – pobierz zaświadczenie,
 • zaświadczenie lekarza psychiatry – pobierz zaświadczenie,
 • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie wydane przez orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • oryginały zaświadczeń o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc,
 • numer PESEL,
 • inne dokumenty świadczące o trudnej sytuacji socjalno-bytowej i zdrowotnej,
 • oświadczenie o stanie majątkowym

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W MIESZKANIU CHRONIONYM
Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny zgodnie z uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustalenia organizacji i ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych wspieranych i treningowych. Podstawą wysokości odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym jest dochód klienta.

Dochód stanowi:
 • świadczenie rentowe (renta rodzinna, inwalidzka, socjalna, wypadkowa, kwartalna, zagraniczna),
 • świadczenie emerytalne,
 • świadczenie przedemerytalne,
 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek pielęgnacyjny,
 • dodatek pielęgnacyjny,
 • dodatek mieszkaniowy,
 • dodatek energetyczny,
 • otrzymywane alimenty.