lipiec

W miesiącu lipcu zgodnie z harmonogramem w ramach realizacji projektu „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych” świadczone były usługi społeczne z zakresu:

– Kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej

Usługi  aktywnego spędzania czasu wolnego, skierowane do seniorów z Gminy Jarocin oraz do społeczności lokalnej w obszarze 5 klubów społecznych w: Mieszkowie, Witaszycach, Golinie, Łuszczanowie i Jarocinie. W ramach tej usługi odbyły się m.in. zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki, tańca, fitness, warsztaty artystyczno-chóralne, warsztaty artystyczno-teatralne, międzyklubowe spotkanie sportowe dla uczestników klubów społecznych, koncert letni dla seniorów i ich otoczenia gdzie wystąpił Jacek Silski, rajd rowerowy szlakiem kolejki wąskotorowej.

W ramach działań wspierających odbyły się spotkania aktywizująco edukacyjne w Klubach Społecznych. Dla dzieci Organizator Społeczności Lokalnej zorganizował warsztaty wakacyjne w Klubie Społecznym Vigor w Łuszczanowie oraz Klubie Społecznym Jarocino w Jarocinie. Pracownicy Zespołu do spraw usług brali również udział w strefie dziecka podczas Jarocińskiego Festiwalu przy współpracy z Biblioteką Jarocińską.

Promocji i ochrony zdrowia

Działania w ramach realizacji usług społecznych skierowane dla wszystkich mieszkańców Gminy Jarocin w formie rehabilitacji stacjonarnej i mobilnej, konsultacji pielęgniarskich stacjonarnych oraz mobilnych, gimnastyki z elementami jogi oraz gimnastyki korekcyjnej.

W ramach promocji i ochrony zdrowia w miesiącu lipcu wystartowała nowa usługa teleopieki – opaska monitorująca w 2022r. usługami objętych będzie 70 osób.

Usługi wsparcia rodziny

Działania były skierowane dla rodzin z małymi dziećmi od urodzenia do 5 roku życia włącznie  w formie zajęć edukacyjno-rozwojowych – bawialnia dla dzieci najmłodszych, bawialnia dwulatka, klub przedszkolaka, bawialnia ogólnorozwojowa oraz dyżur indywidualny dla rodzin.

Projekt „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.