IMG_20220607_120807

W miesiącu czerwcu zgodnie z harmonogramem w ramach realizacji projektu „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych” świadczone były usługi społeczne z zakresu:

– Kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej

Usługi  aktywnego spędzania czasu wolnego, skierowane do seniorów z Gminy Jarocin oraz do społeczności lokalnej w obszarze 5 klubów społecznych w: Mieszkowie, Witaszycach, Golinie, Łuszczanowie i Jarocinie. W ramach tej usługi odbyły się m.in. zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki, tańca, fitness, warsztaty artystyczno-chóralne (nasz Klub Społeczny JAROCINO zaprezentował się w Bachorzewie podczas Festiwalu Piosenki Biesiadnej i Ludowej), warsztaty artystyczno-teatralne, wyjazd integracyjny uczestników klubów społecznych na koncert plenerowy w Śmiełowie,  warsztaty taneczne, malarskie, z nowych technologii, fotograficzne, spotkanie z historią, oraz warsztaty pamięci i warsztat jogi.

W ramach działań wspierających odbyły się spotkania aktywizująco edukacyjne w Klubach Społecznych. Organizator Społeczności Lokalnej uczestniczył w Światowym Dniu Praw Osób Starszych, który odbył się we Witaszycach.

W miesiącu czerwcu odbyły się również konsultacje społeczne w kamienicy Kultury odnośnie dokumentu Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Jarocin.

Promocji i ochrony zdrowia

Działania w ramach realizacji usług społecznych skierowane dla wszystkich mieszkańców Gminy Jarocin w formie rehabilitacji stacjonarnej i mobilnej, konsultacji pielęgniarskich, gimnastyki z elementami jogi oraz gimnastyki korekcyjnej. Odbyły się również spotkania
z dietetykiem.

Usługi wsparcia rodziny

Działania były skierowane dla rodzin z małymi dziećmi od urodzenia do 5 roku życia włącznie  w formie zajęć edukacyjno-rozwojowych – bawialnia dla dzieci najmłodszych, bawialnia dwulatka, klub przedszkolaka, bawialnia ogólnorozwojowa, konsultacje indywidualne – psychologiczne oraz dyżur indywidualny dla rodzin.

Projekt „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.