plakat

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

Gmina Jarocin przystąpiła do realizacji programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Realizatorem Programu dla mieszkańców gminy Jarocin jest Centrum Usług Społecznych w Jarocinie,
ul. Wrocławska 39, 63-200 Jarocin.

Program realizowany będzie do 31 grudnia 2023 roku.

Program kierowany jest do osób z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami : konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

CELE PROGRAMU

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla adresatów Programu

Program ma także zapewnić:

 1. Zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego
  i aktywnego życia.
 2. Uczestnictwo w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych osobom niepełnosprawnym.

PROCEDURA REKRUTACYJNA:

Warunkiem dołączenia do Programu jest dostarczenie kompletu dokumentów:

 • Karty zgłoszenia do Programu
 • Kopii orzeczenia o niepełnosprawności
 • Karty czynności
 • Formularza przetwarzania danych osobowych dotyczących realizacji Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 – podpisanego przez osobę ubiegającą się o wsparcie oraz osobę wskazaną do realizacji usług asystenckich

W/w dokumenty należy złożyć w Centrum Usług Społecznych w Jarocinie, ul. Wrocławska 39, 63-200 Jarocin lub zgłosić osobę zainteresowaną udziałem w Programie u pracowników CUS pod numerem telefonu 62 7470160 (wew: 15) lub 508829589.

Zgłoszenia do Programu będą przyjmowane do momentu zapewnienia limitu uczestników, pozostali Kandydaci, którzy spełnili kryteria zakwalifikowania do Programu, a nie zostali przyjęci zostaną wpisani na listę rezerwową.

W sytuacji zrekrutowania mniejszej od wymaganej liczby uczestników nabór będzie otwarty, a usługi asystenckie będą przyznawane pod warunkiem dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego.

WAŻNE!

Uczestnik Programu lub opiekun prawny może wskazać asystenta, z wyłączeniem osób będących członkami rodziny.

Za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia
z uczestnikiem.  

Wyboru asystenta dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia o wyborze asystenta i posiadaniu przez osobę wskazaną dokumentacji potwierdzającej posiadane kwalifikacje.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby:

 1. Posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta, lub
 2. Posiadające co najmniej 6-miesieczne, udokumentowane (pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym) doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np.: doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

UWAGA:

Od asystentów świadczących usługi na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia dodatkowo wymagane
są następujące dokumenty:

 • Zaświadczenie o niekaralności
 • Pisemnej informacji o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym
 • Pisemnej akceptacji rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością osoby asystenta

Do zadań asystenta należeć będą m.in. pomoc/wsparcie:

 • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np.: dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.)
 • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitacje i zajęcia terapeutyczne
 • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji
 • w załatwieniu spraw urzędowych
 • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami
 • w korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, kino, wystawy, koncerty itp.)
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzeniu i przyprowadzeniu ich do lub z placówki oświatowej ( usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2020r. poz. 1876 z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub innych źródeł.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.