17-1

W miesiącu styczniu 2023r. zgodnie z harmonogramem w ramach realizacji projektu „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych”, świadczone były usługi społeczne z zakresu:

– Kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej

Usługi  aktywnego spędzania czasu wolnego, skierowane do seniorów z Gminy Jarocin oraz do społeczności lokalnej w obszarze 5 klubów społecznych w: Mieszkowie, Witaszycach, Golinie, Łuszczanowie i Jarocinie. W ramach tej usługi odbyły się m.in. zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki/tańca/fitness, warsztaty artystyczne wokalno-chóralne, warsztaty artystyczno-teatralne,  warsztaty taneczne, malarskie, z nowych technologii, fotograficzne, modowe, spotkania międzypokoleniowe, spotkanie z historią.

W ramach działań wspierających Organizator Społeczności Lokalnej w styczniu brał udział w warsztatach dla dzieci z Przedszkola Jarzębinka w Jarocina przy współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Jarocinie, szkoleniu w ramach Akademii Wolontariatu, zbiórce w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która odbyła się w JOK Jarocin.

Promocji i ochrony zdrowia

Działania w ramach realizacji usług społecznych skierowane dla wszystkich mieszkańców Gminy Jarocin w formie rehabilitacji stacjonarnej i mobilnej, usługa pielęgniarki – grupowe lub indywidualne poradnictwo w zakresie profilaktyki zdrowia, usługa mobilna – pielęgniarka (instruktaż), usługa stacjonarna – dietetyka, gimnastyki z elementami jogi oraz gimnastyki korekcyjnej.

W ramach promocji i ochrony zdrowia w miesiącu styczniu 120 mieszkańców Gminy Jarocin skorzystało z usługi teleopieki – opaska monitorująca.

Usługi wsparcia rodziny

Działania były skierowane dla rodzin z małymi dziećmi od urodzenia do 5 roku życia włącznie  w formie zajęć edukacyjno-rozwojowych (Lulanki, Bawialnia dla dzieci najmłodszych, Bawialnia dwulatka, Bawialnia ogólnorozwojowa), dyżur dla rodzin/ zajęcia indywidualne – konsultacje, indywidualne konsultacje psychologiczne, grupowe konsultacje fizjoterapeutyczne, warsztaty kreatywne dla Mam.

Projekt „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.