gaz ziemny

REFUNDACJA PODATKU VAT DLA ODBIORCÓW PALIW GAZOWYCH W GOSPODARSTWIE DOMOWYM W 2023 r.

Informujemy, że Centrum Usług Społecznych w Jarocinie na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu będzie realizował zadanie przyznawania refundacji opłaconego podatku VAT.

UWAGA!
Piec gazowy musi być wykorzystywany do ogrzewania mieszkania/domu. Refundacja podatku VAT nie przysługuje za gaz wykorzystywany wyłącznie do gotowania i podgrzewania wody.

Wniosek o refundacje podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych wraz z wymaganą dokumentacją można składać wyłącznie w wersji papierowej w Centrum Usług Społecznych w Jarocinie w dniach:

 • Poniedziałek od godziny 12:00 do 16:00
 • Środy od godziny 8:00 do 12:00

Refundacja podatku VAT przysługuje odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym w przypadku gdy:

 1. Głównym źródłem ogrzewania są urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi
 2. Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie nie przekracza:
 • 2100 zł dla gospodarstwa jednoosobowego
 • 1500 zł na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym

(wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustala się na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych).

Wysokość świadczenia to równowartość kwoty podatku VAT wynikającej z opłaconej faktury za okres objęty wnioskiem.

Termin składania wniosku: do 29 lutego 2024r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych (decyduje data wystawienia faktury). Zwrot VAT od gazu przysługuje na podstawie opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023r.

Do wniosku o refundacje podatku VAT w cenie gazu załącza się:

 • Fakturę dokumentująca dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne.
 • Dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.
 • Kopię umowy podpisaną z dostawcą na zakup gazu.

Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone w centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:

 • Od 1 stycznia do 31 lipca danego roku – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek  tj. za 2021r.,
 • Od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2022r.

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania zwrotu podatku VAT, uchylenie lub zamiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji.