IMG_7047

Dnia 19 czerwca 2024 r. w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Jarocinie odbyło się spotkanie informacyjne dla osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów. W spotkaniu uczestniczyła pani Burmistrz Urszula Wyremblewska-Korzyniewska oraz Dyrektor Centrum Usług Społecznych Igor Armon, którzy powitali wszystkich uczestników i przedstawili cel spotkania.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, którzy przedstawili o jakie dofinansowania można się starać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tj. w sprzęt rehabilitacyjny w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz informacje o uczestnictwie w turnusach rehabilitacyjnych.
Został przedstawiony program „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” który realizowany jest na terenie powiatu jarocińskiego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie .
Głos zabrała Pani Martyna Homa, która jest kierownikiem działu opiekuńczo-terapeutycznego w Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie. Przedstawiła Program „Opieka Wytchnieniowa”, który skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważnym.  Skorzystanie z pobytu osoby niepełnosprawnej przez okres 7 lub 14 dni pod całodobową opieką personelu domu pomocy społecznej jest bezpłatne.
Obecna była Pani Katarzyna Glinkowska, przedstawiciel Centrum Integracji Społecznej w Jarocinie, która przedstawiła na czym polega działalność CIS-ów i kto może skorzystać z uczestnictwa w CIS.
Uczestniczyła Pani Alicja Ostojska, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarocinie. Ośrodek wspiera i pomaga osobom z niepełnosprawnością intelektualną w adaptacji do życia w środowisku.
Pracownicy Centrum Usług Społecznych w Jarocinie omówili zakres usług społecznych jakie są realizowane, w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027. Przedstawiony został również zakres świadczeń o jaką pomoc finansową mogą starać się osoby z niepełnosprawnością oraz o jakie świadczenia mogą się starać opiekunowie osób z niepełnosprawnością.
Ustalono, iż we wrześniu odbędzie się kolejne spotkanie, na które zostaną zaproszenie przedstawiciele powiatu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz przedstawiciele placówki Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ).