IMG20220303105849

W miesiącach od lutego do kwietnia w ramach realizacji projektu „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych” świadczone były usługi społeczne z zakresu:

– Kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej

Usługi  aktywnego spędzania czasu wolnego, skierowane do seniorów z Gminy Jarocin oraz do społeczności lokalnej w obszarze 5 klubów społecznych w: Mieszkowie, Witaszycach, Golinie, Łuszczanowie i Jarocinie. W ramach tej usługi odbyły się m.in. zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki, tańca, fitness, warsztaty zdrowego żywienia, koncert Krzysztofa Koniarka, warsztaty taneczne, malarskie, z nowych technologii, fotograficzne, spotkanie z historią – Historia rodziny Radolińskich oraz zwiedzanie Pałacu Radolińskich,  warsztaty rękodzielnicze – Wielkanocne szycie.

W ramach działań wspierających Organizator Społeczności Lokalnej zorganizował międzypokoleniowe spotkanie w OSP Golina. W spotkaniu uczestniczyli seniorzy z Klubu Społecznego w Golinie oraz Młodzieżowa i Dziecięca  Drużyna Pożarnicza wraz z opiekunem. Mali strażacy zaprezentowali seniorom pokaz pierwszej pomocy oraz jak postępować w sytuacji zagrażających życiu. Seniorzy mieli możliwość poćwiczyć na fantomie resuscytację krążeniowo-oddechowa.

OSL uczestniczył również w akcji „ Wszystkie śmieci nasze są”. Akcja polegała na sprzątaniu lasu między Goliną i Zakrzewem. W akcji uczestniczyli okoliczni mieszkańcy, członkowie działających organizacji  i stowarzyszeń oraz przedstawiciele władz miasta Jarocina

Promocji i ochrony zdrowia

Działania w ramach realizacji usług społecznych skierowane dla wszystkich mieszkańców Gminy Jarocin w formie rehabilitacji stacjonarnej i mobilnej, konsultacji pielęgniarskich.

Usługi wsparcia rodziny

Działania były skierowane dla rodzin z małymi dziećmi od urodzenia do 5 roku życia włącznie  w formie zajęć edukacyjno-rozwojowych – bawialnia dla dzieci najmłodszych, bawialnia dwulatka, klub przedszkolaka, bawialnia ogólnorozwojowa oraz dyżur indywidualny dla rodzin. Projekt „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.