RP_05808

W miesiącu maju w ramach realizacji projektu „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych” świadczone były usługi społeczne z zakresu:

– Kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej

Usługi  aktywnego spędzania czasu wolnego, skierowane do seniorów z Gminy Jarocin oraz do społeczności lokalnej w obszarze 5 klubów społecznych w: Mieszkowie, Witaszycach, Golinie, Łuszczanowie i Jarocinie. W ramach tej usługi odbyły się m.in. zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki, tańca, fitness, warsztaty artystyczno-chóralne, warsztaty artystyczno-teatralne, warsztaty taneczne, malarskie, z nowych technologii, fotograficzne, spotkanie autorskie
z Jackiem Fedorowiczem w ramach „Spotkania ze znanymi i lubianymi ludźmi”, spotkanie
z historią,  spotkanie międzypokoleniowe seniorów z przedszkolakami oraz rajd rowerowy
„ Szlakiem Jarocińskich legend”.

W ramach działań wspierających odbyły się spotkania aktywizująco edukacyjne w Klubach Społecznych, spotkania z organizacjami celem przygotowania wspólnych działań w ramach partnerstwa oraz spotkanie z Panem Ryszardem Michalskim ze stowarzyszenia CREO dotyczące budowania wolontariatu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji, radni osiedlowi i sołtysi.

Promocji i ochrony zdrowia

Działania w ramach realizacji usług społecznych skierowane dla wszystkich mieszkańców Gminy Jarocin w formie rehabilitacji stacjonarnej i mobilnej, konsultacji pielęgniarskich, gimnastyki z elementami jogi oraz gimnastyki korekcyjnej.

Usługi wsparcia rodziny

Działania były skierowane dla rodzin z małymi dziećmi od urodzenia do 5 roku życia włącznie  w formie zajęć edukacyjno-rozwojowych – bawialnia dla dzieci najmłodszych, bawialnia dwulatka, klub przedszkolaka, bawialnia ogólnorozwojowa oraz dyżur indywidualny dla rodzin.

Projekt „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.