CUS Jarocin logotyp

Informujemy, że w związku z treścią art. 15 zzzib ustawy z dnia 2 marca 2020
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) od dnia 24 czerwca 2020 można ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  

62 747 01 60 wew. 39/62 747 01 69/kom. 508-829-569

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwaną „ dopłatą do czynszu”

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 od 5 stycznia 2021 r. przysługuje najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej
o 25 % niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka tego gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019r.

Świadczenie skierowane jest wyłącznie do osób zajmujących lokal na podstawie umowy najmu lub  podnajmu spełniających warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Warunkiem jest, aby wnioskodawca najmował lub podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020r. (może to być umowa na inny lokal niż wynajmowany lub podnajmowany obecnie).

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z adnotacją – „Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu” (na wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, należy zawrzeć ww. adnotację).
  2. Oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego.
  3. Oświadczenie, iż lokal mieszkalny w dniu składania wniosku lub inny lokal mieszkalny był najmowany albo podnajmowany przed dniem  14 marca 2020 r. oraz, czy przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.
  4. Dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego w dniu 14 marca 2020 r.

Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu można składać
w terminie do 31.03.2021r.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu  przyznaje się na okres 6 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu posiada prawo do dodatku mieszkaniowego na podstawie decyzji wcześniejszej – ma prawo ubiegać się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu, wówczas decyzja wcześniejsza ulega skróceniu.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 nie jest stałą i równą dla wszystkich kwotą – jego wyliczenie odbywa się indywidualnie w każdej sprawie. Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę lub podnajemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:  

62 747 01 60 wew. 39/ 62 747 01 69/ kom. 508-829-569

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
  • ustawa z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych;
  • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzory legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu;
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Do pobrania:

Oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie za 2019.pdf
Oświadczenie o najmie przed 14-03-2020.pdf