Stop COVID-19 grafika

STOP COVID-19. BEZPIECZNE SYSTEMY SPOŁECZNE W WIELKOPOLSCE

Gmina Jarocin otrzymała grant w łącznej kwocie 223 317,00 PLN na wsparcie: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie

w ramach projektu STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Gmina Jarocin wystąpiła do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z wnioskiem o powierzenie grantu w ramach projektu STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu są przede wszystkim działania związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19 w obszarze pomocy i integracji społecznej. Projekt zakłada udzielenie wsparcia w formie grantowej skierowanej do jednostek samorządu terytorialnego na terenie Województwa Wielkopolskiego. Gmina Jarocin na ten cel pozyskała kwotę 223 317,00 PLN.