Flaga Unii Europejskiej

W dniu 27.10.2021 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Jarocinie została podjęta decyzja dotycząca przyjęcia programu pn.: Plan Wdrażania CUS.

Plan wdrażania CUS został opracowany na potrzeby realizacji projektu „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój – działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych w środowisku lokalnym.
W ramach projektu wprowadzone zostaną nowe usługi z obszarów: kultury, wspierania rodziny, pobudzania aktywności obywatelskiej, aktywizacji społecznej, promocji i ochrony zdrowia. Usługi będą skierowane dla mieszkańców z terenu Gminy Jarocin.
Okres realizacji projektu: czerwiec 2021 r. do 30 września 2023 r.

Uchwała Nr LIII/489/2021 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 27.10.2021 w sprawie przyjęcia programu pn. „Plan Wdrażania CUS w Jarocinie