IMG_20221129_164238

W miesiącu listopadzie 2022 roku zgodnie z harmonogramem w ramach realizacji projektu „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych”, świadczone były usługi społeczne z zakresu:

– Kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej

Usługi  aktywnego spędzania czasu wolnego, skierowane do seniorów z Gminy Jarocin oraz do społeczności lokalnej w obszarze 5 klubów społecznych w: Mieszkowie, Witaszycach, Golinie, Łuszczanowie i Jarocinie. W ramach tej usługi odbyły się m.in. zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki/tańca/fitness, warsztaty artystyczne wokalno-chóralne, warsztaty artystyczno-teatralne,  warsztaty taneczne, malarskie, z nowych technologii, fotograficzne, modowe, warsztaty – makramowe sploty, świąteczne szycie – warsztaty w Klubach Społecznych, spotkanie z historią – wystawa muzeum, wyjazd do Poznania na wystawę malarską połączoną z warsztatami, warsztaty artystyczne – ginące zawody- sznurek oraz spotkanie autorskie z Krzysztofem Wielickim w ramach „Spotkania ze znanymi i lubianymi ludźmi”, koncert na Dzień Seniora, Edukacyjno – warsztatowe spotkanie dla Klubów Społecznych oraz koncert biesiadny.

W ramach działań wspierających Organizator Społeczności Lokalnej przy współpracy Pań
z Publicznej Biblioteki Pedagogicznej – Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego filia w Jarocinie zorganizowały warsztaty jemy zdrowo uczestniczyło 19 dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Jarzębinka” w Jarocinie.

Promocji i ochrony zdrowia

Działania w ramach realizacji usług społecznych skierowane dla wszystkich mieszkańców Gminy Jarocin w formie rehabilitacji stacjonarnej i mobilnej, konsultacji pielęgniarskich stacjonarnych oraz mobilnych oraz instruktażu, warsztatu dietetycznego, gimnastyki
z elementami jogi oraz gimnastyki korekcyjnej.

W ramach promocji i ochrony zdrowia w miesiącu listopadzie 70 mieszkańców Gminy Jarocin skorzystało z usługi teleopieki – opaska monitorująca.

Usługi wsparcia rodziny

Działania były skierowane dla rodzin z małymi dziećmi od urodzenia do 5 roku życia włącznie  w formie zajęć edukacyjno-rozwojowych (bawialnia dwulatka, bawialnia ogólnorozwojowa), dyżur dla rodzin/ zajęcia indywidualne – konsultacje, konsultacje psychologiczne, grupowe konsultacje fizjoterapeutyczne.

Projekt „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.